PROJECT

Bijzonder

Nieuwbouw betonnen calamiteiten opvangbassin

Hyundailaan te Tessenderlo (België)

Wanneer :
Eind 2018 / begin 2019

Waar :
LNG-installatie voor een LNG tankstation gelegen aan Hyundailaan te Tessenderlo (België)

Opdrachtgever :
LIQAL BV. te Breda

Werkzaamheden :
De opdrachtgever LIQAL BV. te Breda heeft voor een nieuwbouw TOTAL tankstation, gelegen aan de Hyundailaan te Tessenderlo (België), eind 2018 / begin 2019 een LNG-installatie gebouwd. Voor de ca. 18m¹ hoge rechtop staande LNG-tank is een calamiteiten opvangbassin benodigd. De hoge tank van ca. 18m¹ hoog staat rechtop op de vloer van het bassin. De tank heeft een zgn. kantelmoment op/ aan de plaatfundering. LNG is een vloeibaar gemaakt aardgas (liquefied natural gas) die is terug gekoeld naar ca. -162 °C.

De optredende grondspanningen (methode Prandtl) door de elastische vervormingen van de betonplaat zijn in kaart gebracht en waren acceptabel. De horizontaalkrachten als gevolg van wind en botsbelasting worden opgenomen door de passieve grond aan / tegen de wanden en wrijving tussen onderzijde betonbak met het zandbed.

De “in situ” vervaardigde gewapend betonnen calamiteiten bassin is op staal gefundeerd. De beddingconstante van de ondergrond is in goed overleg bepaald. De betonconstructie is in 2 fasen gestort, wat verhinderde vervorming oplevert op de overgangsvoeg van het oude en nieuwe beton (verhinderde krimp).

Naast de belastingen op het bassin door eigengewicht en opgelegde belastingen zoals industrie, botsbelasting en wind, is ook gekeken naar de invloed van de koude temperatuur in de bak ten opzichte van de relatief warme buitenzijde van de bak. Er is gerekend met een zgn. lineaire temperatuurgradiënt.

Daardoor wil de betonnen bak als het ware aan de binnenzijde verkorten, terwijl de relatief warme buitenkant weinig rek (ε, ‰) zal vertonen. De betonnen bak wil ahw. “opkrullen”. (Wet van Bernoulli, vlakke doorsnede blijven vlak en loodrecht op de staaf-as).  Als gevolg daarvan komen (reken-technisch) de wanden los van de grond. Er ontstaat een nieuw evenwicht in de grondspanningsfiguur en contactvlak (geotechnische ondergrond) met de onderkant van het betonvloer. In de bijgevoegde foto’s is een 2D plaatje die het opkrullen van de betonbak weergeeft.

Lokaal zijn de plotseling (door de koude energie) optredende krimpspanningen opgevangen door het toepassen van een zgn. spatwapeningsnet welke zijn toepassing kent in de tunnelbouw (brandcalamiteit). (Tunnelbouw) door plotseling verhitten van het beton ontstaat er stoom die voor een volumevergroting zorgt en dat icm. het lokaal uitzetten van het beton, zorgt er voor dat een betonschol los komt van de betonconstructie.

Voor zover wij hebben gezocht is dit type bezwijkmechanisme bij koude nog niet toegepast. De redenatie van het toepassen van een spatwapeningsnet in de 1egewapende betonschil, was het feit dat water onder vorstcondities ook uitzet, waardoor er een zelfde bezwijkmechanisme zal optreden.

Omdat het toch om een aardolieproduct gaat is ervoor gekozen om de hoofdwapening aan de vloeistofzijde met een maximale maaswijdte van s= 100mm¹ toe te passen. Dit om de scheurvorming van het beton enigszins te beperken.